หางานกําแพงเพชร

หางานกําแพงเพชร เว็บหางานกำแพงเพชร รวบรวมตำแหน่งงานว่างในจังหวัดกำแพงเพชร ท่านสามารถลงประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติ ลงประกาศขายสินค้าในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและฟรี

  • 10 ก.พ 2565
  • 170

 ภาพจาก:jameslee999 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ เจ้าหน้าที่เกษตร นั้นจะมีปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรต่าง ๆ เช่น ช่วยนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัยทางด้านการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การปรับปรุงเกษตรกรรม การขยายพันธุ์ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแปลงทดลอง แปลงสาธิตในการเกษตร การสาธิตการใช้เครื่องมือและกรรมวิธีใหม่ ๆ การใช้ยาปราบศัตรูพืช การช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

 ภาพจาก:jameslee999 

หางานกําแพงเพชร ไม่จํากัดวุฒิ I หางานกําแพงเพชร 2564 I หางานกําแพงเพชร 2563 I สมัครงาน โรบินสัน กำแพงเพชร I หางานกําแพงเพชร วุฒิ ม.6 ล่าสุด I สมัครงาน kerry กำแพงเพชร I หางานกําแพงเพชร วุฒิ ม.3 2563 I สมัครงาน ไปรษณีย์ กำแพงเพชร ใช้เวลาประมวลผล : 0.0444 วินาที